+98 21 888 10 406
تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای بهار شیراز، پلاک ۱۹۳

وزن این سه پایه 1/2 گیلوگرم است

  • شناسنامه کالا

  • 1284
  • سه پایه آلومینیومی سی رویی Sirui T-2005X Aluminum
  • سی روی | SIRUI
  • در حال تولید